• Хируршка дијагностика / surgical exam
  • Ехо на абдомен / ECHO abdomen
  • Репозиција и фиксација на фрактури / Fracture treatment
  • Поставување на ортози/ Plaster
  • Згрижување на рани во локална анестезија/ Surgery in local anesthesia