• Комплетна дијагностика кај деца и возрасни/ENT exam child , adult
  • Аудиометрија-испитување на слух,одредување слушно помагало и фитинг/Audiometry-hearing test
  • Тимпанометрија со стапес рефлекс-испитување на средно уво/Timpanometry-middle ear test
  • Вестибулометрија-испитување на рамнотежа/Vestibulometry-balance test
  • Назофарингоскопија-преглед на носот, носната празнина и трет крајник/Nasofibersopy-nasal space
  • Ларингоскопија-преглед на ларинкс/laryngoscopy-vocal cord
  • Ехо на параназални синуси/ECHO paranasal sinus
  • Полисомнографија-тест за слип апнеа/Sleep apneae test