Општа медицина

Преглед на деца и возрасни/general practice

ЕКГ на срце/ECG

ТА-крвен притисок/Blood pressure

Аускултација на бели дробови/Chest check up

Дијагностика и третман на хронични заболувања/Diagnostic and treatment of chronic deasses

Гликоза тест/Test for blood sugar

Лабораториски анализи/Blood -Laboratory test

Во Поликлиниката Акус Медикус Ви стои на располагање тим од врвни меѓународно признаени лекари и едуциран персонал посветен на пациентите. Опремата е софистицирана според специјалностите и нуди широк спектар на дијагностика од соодветните области. Го негуваме стручниот пристап кон пациентите користејќи ја западноевропската медицина и комплементарната медицина (акупунктура, ласер, елекртостимулација).