• Кардиолошки преглед / Cardiology consultations
  • Интернистички преглед / Internal medicine consultations
  • ЕКГ на срце / 12-lead Electrocardiogram (ECG)
  • Ехокардиографија / Echocardiography
  • Стрес тест / Treadmill Test
  • Холтер за крвен притисок / 24 h Ambulatory Blood Pressure Monitoring
  • Холтер за ритам на срце / 24 h Continuous ECG Monitoring
  • Контрола на песмејкер / Pacemaker, ICD, & CRT follow-up
  • Тилт тест / Till Table Test
  • Спирометрија / Spirometry